Vrienden van Cedrah

Vrienden van Cedrah

Vrienden van Cedrah is de werknaam van Stichting Vrienden van de SGZZH, gevestigd te Rotterdam. De Stichting Vrienden van de SGZZH is ontstaan per 1 juli 2001 door het samengaan van de verschillende steunstichtingen, welke achter elk zorgcentrum stond in de provincie Zuid-Holland, welke eerder waren gefuseerd.

Het rekeningnummer van de Vrienden is: NL11 INGB 0009 1945 49.

Nummer Kamer van Koophandel: 24323671.

Fiscaalnummer:  8100.53.871.

Klik hier voor ons  ANBI-bestand.

Bestuur

het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Hoofdlijnen beleidsplan

Het bestuur tracht de doelstelling te realiseren door gelden in te zamelen onder meer op de navolgende wijze.
a) aan kerkenraden een verzoek te richten om of een collecte te houden of een gift te verstrekken;
b) door het werven van donateurs; dit vindt plaats door de aanwezigheid van de Vrienden op verkopingen, markten etc en door een wervende bijdrage te plaatsen in het contactblad van Cedrah.
 

Beloningsbeleid werknemers

De Stichting heeft geen personeelsleden in dienst
 

Beloningsbeleid bestuur

Door het bestuur voor de Stichting gemaakte kosten worden op declaratie basis vergoed.